Postanowienia ogólne

Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Podkarpacki Tydzień Praw Dziecka” („Wydarzenie”) jest Mini Brain Academy Anna Szubert, ul. Krośnieńska 2U/4, 35-505 Rzezów, NIP: 8133389225. 

 

Termin i miejsce

 1. Wydarzenie będzie miało miejsce w Rzeszowie. Dokładna liczba miejsc została wskazana, w przygotowanym przez organizatorów quescie. 
 2. Nie jest możliwy zdalny udział w wydarzeniu.
 3. Wydarzenie rozpoczyna się 24.08.2020 o godz. 8:00, a kończy się 30.08.2020 o godz. 21:00.

 

 1. Warunki uczestnictwa oraz przebieg wydarzenia
 1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć w nim udział wspólnie z małoletnimi członkami swojej rodziny.
 2. Quest można pobrać ze strony: https://minibrain.pl/questing-rzeszow/.
 3. Quest należy rozwiązać w dniach od 24.08.2020 do 30.08.2020. W późniejszym terminie nie będzie on dostępny na stronie organizatora. 
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest:
 1. zrobienie sobie zdjęcia przy dowolnej atrakcji questu, na zdjęciu ma być widoczny również quest,
 2. udostępnienie zdjęcia na swoim profilu na Facebook z oznaczeniem Mini Brain Academy, oznaczenie ma mieć status publiczny. Zdjęcie może być również wysłane na adres: minibrainacademy@gmail.com lub w wiadomości na profilu Facebook firmy 
 3. wysłanie wiadomości mailowej na adres: minibrainacademy@gmail.com lub wiadomości na profilu Facebook firmy hasła kończącego, będącego rozwiązaniem questu.
 4. Wszystkie warunki należy spełnić łącznie. 
 5. Pakiety z kuponami zostały losowe skompletowane, w związku z tym organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość pakietu. 
 6. Kupony nie podlegają spieniężeniu.
 7. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne i dobrowolne.

Odpowiedzialność

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunek
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora jako administratora tych danych na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia.
 4. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne.
 6. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.
 7. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres minibrainacademy@gmail.com
 8. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.