Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu  pod nazwą „Choinka - drugie życie przedmiotów” („Wydarzenie”) jest Mini Brain Academy Anna Szubert, ul. Krośnieńska 2U/4, 35-505 Rzeszów, NIP: 8133389225.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/minibrainacademy (zwanej dalej “Fanpage”)
 6. Konkurs trwa od 15.12.2020 do 24. 12.2020. Wyniki zostaną ogłoszone 24.12.2020 w LIVE na Facebook Organizatora.
 7. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Warunki uczestnictwa oraz przebieg wydarzenia

 1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy wydarzenia mogą wziąć w nim udział wspólnie z małoletnimi członkami swojej rodziny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 1. W wydarzeniu może wziąć udział każdy. Brak jest limitów wiekowych.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu choinki z niepotrzebnych rzeczy, leżących na strychu, w szafach. Mogą to być ubrania, książki, wieszaki, co tylko wyobraźnia podsunie do głowy. Ważne jest, by przedmioty były już używane lub kiedyś używane. Przedmioty  nie mogą być rzeczami, które normalnie wiszą na choince lub z których robi się choinkę.
 2. Choinka ma samodzielnie stać, a jej wysokość ma być równa osobie, która jest odpowiedzialna za jej wykonanie.
 3. Udział w konkursie zgłasza się poprzez wstawienie zdjęcia bądź filmu choinki w komentarzu pod postem: (link do postu).
 4. W komentarzu, oprócz zdjęcia należy wpisać: ile osób odpowiedzialnych było za przygotowanie choinki, wiek osób, w 4-5 opisać swoje dzieło.

Nagroda

 1. Jury, składające się z pracowników Mini Brain Academy oceni choinki pod względem użytej techniki, zastosowanych materiałów, koncepcji na choinkę oraz estetyki. Jury weźmie pod uwagę również reakcje zgromadzone pod zdjęciem lub filmem. Reakcje wypływają na wynik konkursu, ale nie są najważniejszą dominantą.
 2. 3 laureatów wygra “Pudłaki” czyli kreatywne boksy do wykonania domowych warsztatów o wartości minimum 70 zł
 3. Reakcje pod różnymi komentarzami się nie sumują.
 4. Głosować i zgłaszać się można do 23.12.2020 do godziny: 19.00. Ogłoszenie wyników nastąpi na LIVE na Facebook Mini Brain Academy 24.12.2020.
 5. “Pudłaki” będzie można odebrać osobiście lub zostaną wysłane kurierem, po 28.12.2020. Jednocześnie organizatorzy nie odpowiadają za termin doręczenia przesyłki oraz jej stan.
 6. Po ogłoszeniu wyników organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami za pośrednictwem Facebooka.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 8. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych i wizerunek

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora jako administratora tych danych na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Wydarzenia.
 2. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych Uczestników: imię, nazwisko, wizerunek, adres poczty elektronicznej.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.
 5. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres minibrainacademy@gmail.com
 6. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie wizerunku Uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, materiałach i kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa poobowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia tej osoby z udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.